Wyniki konkursu ,,Dobrze Nakręceni”

Miło nam poinformować, że komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców konkursu ,,Dobrze Nakręceni”

Zespół Oświatowy w Mordach

Szkoła podstawowa nr. 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie

Szkoła podstawowa nr. 3 w Józefowie im. Łączniczek Armii Krajowej

Nagroda w konkursie dla trzech zwycięskich klas to
6 warsztatów „Małych kroków”
obejmujących tematykę:

 • dobrych nawyków żywieniowych
 • aktywności fizycznej
 • zdrowia psychicznego
  oraz komplet upominków dla uczestników i poradnik dla nauczyciela/opiekuna klasy

Gratulujemy!

Regulamin konkursu ,,Dobrze Nakręceni”

§ 1 PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy ustalenia zasad przeprowadzenia konkursu „DOBRZE NAKRĘCENI” (zwanego dalej „Konkursem”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja SuperDrob Uskrzydlamy z siedzibą w Karczewie, adres ul. Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000685174, REGON: 367731133, NIP: 5322070167, zwana dalej „Organizatorem” lub „Fundacją”.
 3. Fundatorem nagród jest Organizator.
 4. Konkurs prowadzony jest na terenie Województwa Mazowieckiego.
 5. Celem Konkursu jest wyłonienie uczestników warsztatów, które przeprowadzone zostaną w ramach projektu „Akademia Małych Kroków”, stanowiących nagrodę w Konkursie.
 6. Przedmiotem Konkursu są filmy wykonane wyłącznie przez uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w Województwie Mazowieckim.
 7. Tematem Konkursu jest nagranie filmu, którego długość nie przekracza 3 minut, a który ma stanowić odpowiedź na pytanie „Czym są dla Ciebie dobre nawyki żywieniowe?”.
 8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, grą w karty, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry hazardowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 9. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji: www.uskrzydlamy.org

§ 2 CZAS TRWANIA, TERYTORIUM I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU

 1. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 11 października 2021 roku do dnia 19 listopada 2021 roku (ostatni dzień rozpatrywania reklamacji).
 2. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu prowadzone będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 11 października 2021 roku do dnia 29 października 2021 roku  do godziny 23:59:59.
 3. Za realizację i obsługę Konkursu odpowiedzialny jest Organizator.
 4. Konkurs odbywał się będzie zgodnie z następującymi terminami:

• przyjmowanie prac do konkursu: 11–29.10.2021 roku

• powołanie jury i ocena zgłoszonych prac: 03.11.2021 roku

• ogłoszenie wyników konkursu – 04.11.2021 roku

• procedura reklamacyjna: 05.11-19.11.2021 roku;

• warsztaty, które będą stanowiły nagrodę główną w konkursie odbędą się w terminie od 22 listopada 2021 do 30 czerwca 2022 roku, z zastrzeżeniem zapisu § 11.

 • Konkurs, prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku poz. 121 z późn. zm.), zwanej dalej „k. c.”.
 • Zgłoszenie udziału w Konkursie przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.

§ 3 UCZESTNICY

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Uczestnikami Konkursu i Laureatami Nagród mogą być wyłącznie publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, posiadające siedzibę na terenie Województwa Mazowieckiego, zwane dalej „Uczestnikami”. Wraz ze zgłoszeniem udziału w konkursie każdy Uczestnik zobowiązany jest do przekazania Formularza Rejestracyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Uczestnicy konkursu zgłaszali będą prace wykonane przez uczniów klas II i III szkół podstawowych, będących uczestnikami konkursu. Celem uniknięcia wątpliwości jedna praca powinna zostać wykonana przez uczniów z jednej klasy.
 4. Z uwagi na fakt, iż uczestnicy konkursu zgłaszali będą prace wykonane przez osoby niepełnoletnie wraz ze zgłoszeniem pracy konkursowej każdy uczestnik zobowiązany jest przesłać Organizatorowi oświadczenia o zgodzie na uczestnictwo tych osób w konkursie oraz zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych podpisane przez opiekunów prawnych tych osób, którego wzór stanowi załącznik nr 2.
 5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach wskazanych w §10 poniżej.
 6. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem Konkursu i przestrzegania zasad w nim zawartych.
 7. Zgłoszenia Szkoły do Konkursu może dokonać jedynie Dyrektor Szkoły lub nauczyciel reprezentujący daną Szkołę upoważniony przez Dyrektora Szkoły lub inną osobę upoważnioną do reprezentacji szkoły.

§ 4 ZASADY KONKURSU

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien, w okresie od dnia 11 października 2021 r. do dnia 29 października 2021 r. do godz. 23:59:59:

– nadesłać wykonany przez uczniów klasy danej szkoły podstawowej film, zgodny z tematem konkursu wskazanym w § 1 ust. 5 Regulaminu (dalej jako: Film” lub „Praca Konkursowa”), w formie elektronicznej na adres: konkurs@uskrzydlamy.org z tematem „Czym są dla Ciebie dobre nawyki żywieniowe” wraz z Formularzem Rejestracyjnym, którego Wzór Stanowi załącznik do Regulaminu.

 • Wraz ze zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 1 powyżej każdy z uczestników zobowiązany jest do przesłania zgód, o których mowa w § 3 ust. 4 powyżej dotyczących wszystkich uczniów, którzy brali udział w przygotowaniu pracy konkursowej i którzy będą brać udział w warsztatach, stanowiących nagrodę w konkursie.
 • Każdy z Uczestników może zgłosić film będący wynikiem pracy uczniów danej klasy, spośród klas II i III szkoły podstawowej będącej uczestnikiem konkursu.
 • Filmy powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi.
 • Filmy należy wysłać z dołączonym formularzem rejestracyjnym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz zgodami opiekunów prawnych wszystkich uczniów biorących udział przy tworzeniu Filmu lub mającymi brać udział w Warsztatach; wzór zgody stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 • Filmy, które są przesyłane w formie elektronicznej, muszą być zapisane w formacie .mp4
 • Organizator ma prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.
 • Każdy uczestnik biorący udział w konkursie, poprzez zgłoszenie swojego udziału w przypadku wygranej w Konkursie zobowiązuje się i wyraża zgodę na nieodpłatne udostępnienie powierzchni w postaci Sali Gimnastycznej oraz Sal Dydaktycznych na potrzeby przeprowadzenia warsztatów, stanowiących nagrodę w Konkursie w terminie uzgodnionym wspólnie z organizatorem wypadającym od 15 listopada do 30 kwietnia 2022 roku, z zastrzeżeniem zapisu § 11 oraz na umożliwienie uczniom zwycięskiej klasy udziału w Warsztatach w terminie ustalonym wspólnie przez Strony.

§ 5  NAGRODY I PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 1. Do wydania w Konkursie przewidziano łącznie 3 nagrody w postaci łącznie:
 2.  Warsztatów dla całej klasy, które zostaną przeprowadzone w terminie wskazanym w od 22 listopada do 30 czerwca 2022 roku, z zastrzeżeniem zapisu § 11 w sposób następujący:

a)  grupowe warsztaty kulinarne (łącznie 6h45 min) – po 3 sesje x 45 min w każdej z 3 zwycięskich szkół (klas);

b)  grupowe warsztaty dietetyczne (łącznie 6h45 min) -– po 3 sesje x 45 min w każdej z 3 zwycięskich szkół (klas)

c)  grupowe warsztaty sportowe (łącznie 9 h) – po 2 sesje x 1,5 h w każdej z 3 zwycięskich szkół (klas)

 • poradnika zdrowego żywienia dla nauczyciela – wychowawcy klasy
 • dodatkowe drobne upominki dla uczniów zwycięskiej klasy.
 • Nagroda w konkursie nie podlega wymianie na gotówkę.
 • Organizator konkursu ma prawo do opublikowania imion i nazwiska laureata konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie i lokalnych mediach, z którymi Organizator współpracuje oraz w Internecie.
 • Wyboru laureata dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa (zwana dalej: „Jury”), która składa się z 4 osób wskazanych przez Organizatora Konkursu. Członkami Jury będą  pracownicy spółki CPF Poland S.A., należącej do grupy Kapitałowej SuperDrob S.A., działające w imieniu Organizatora, pracownicy Organizatora oraz pracownicy podmiotu organizującego Warsztaty, Jarosława Otłowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Aktrin – Akademia Treningu Indywidualnego Jarosław Otłowski” z siedzibą w Ostrołęce, ul. Goździkowa 1, 07-410 Ostrołęka, NIP 7582141623, REGON 362920800.
 • Do zadań Jury należy: rozstrzygnięcie Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzanych czynności, zapewnienie zgodnego z Regulaminem uczestnictwa w Konkursie i przedłożenia pod ocenę Komisji wszystkich prawidłowych zgłoszeń, prowadzenie postępowań reklamacyjnych.
 • Jury podczas wybierania zwycięskich prac, będzie zwracała szczególną uwagę na następujące kryteria:

a.           oryginalność i unikatowość; 

b.           pomysłowość i kreatywność; 

c.           estetyka filmu;

d.           zgodność z tematem konkursu.

Ocenie Jury podlegają wszystkie Prace Konkursowe, zgodne z niniejszym Regulaminem, przy czym Jury zastrzega sobie prawo do pominięcia w konkursie nadesłanych Filmów, jeśli będą one naruszały prawa osób trzecich, bądź zawierały treści wulgarne, pornograficzne i nieakceptowalne społecznie

 • Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
 • Wybór Pracy Konkursowej przez Jury nastąpi w dniu: 3 listopada 2021 roku
 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu: 4 listopada 2021 roku.
 • Organizator Konkursu zastrzega, iż żaden z uczestników Konkursu nie ma prawa do cesji praw do nagrody na rzecz osoby trzeciej.

§ 6 PRZEKAZYWANIE NAGRÓD

 1. Każdy z trzech zwycięzców konkursu zostanie poinformowany o wygranej w konkursie drogą mailową na adres e-mail, z którego wysłane zostało zgłoszenie. Równocześnie najpóźniej do dnia 19 listopada 2021 roku Organizator zaproponuje każdej ze zwycięskich szkół terminy na przeprowadzenie Warsztatów, które są nagrodą w konkursie.
 2. Po przeprowadzeniu warsztatów przedstawiciel każdego zwycięzcy zobowiązany jest do podpisania protokołu o otrzymaniu nagrody.
 3. Nagroda nie podlega wymianie na nagrodę innego rodzaju. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia odmiennego niż opisano to w Regulaminie sposobu wydania nagród.
 4. W przypadku, w którym termin warsztatów nie zostanie ustalony wspólnie przez Organizatora oraz zwycięską szkołę podstawową, pomimo zaproponowania takiego terminu przez Organizatora, zgodnie z ust. 1 powyżej nagroda przepada. Równocześnie Organizator jest uprawniony do zaproponowania nagrody Uczestnikowi, którego praca zajęła 4 lub kolejne miejsce w konkursie.

§7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być zgłaszane Organizatorowi do dnia 12 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).
 2. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres Organizatora: Fundacja SuperDrob Uskrzydlamy, ul. Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew. Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. 
 3. Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 7 dni, liczonych od dnia jej doręczenia.
 4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

§9 PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik oświadcza, iż praca konkursowa (Film) nie została i nie zostanie zgłoszona w trakcie trwania Konkursu do innego konkursu oraz, iż uczniowie klas wraz z nauczycielami Organizatora są wyłącznymi twórcami Filmu, który nie narusza dóbr osobistych, praw, w szczególności praw autorskich ani pokrewnych osób trzecich oraz nie zawiera jakichkolwiek elementów mogących być uznanymi za wulgarne, niemoralne, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub promujące alkohol, narkotyki, przemoc lub inne zachowanie sprzeczne z prawem, elementów mogących naruszać ogólnie przyjęte normy, w szczególności obrażać uczucia religijne, stanowić wyraz dyskryminacji, itp.
 2. Film zgłoszony przez Uczestnika do Konkursu stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 roku Nr 90 poz. 631 z późn. zm.), zwanej dalej „pr. aut.”, Uczestnik oświadcza, iż  przysługują mu autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej, w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji, zgodnie z ust. 3 poniżej.
 3. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając film, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania na wszelkich znanych w momencie zgłaszania pracy polach eksploatacji, w szczególności wymienionych poniżej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Filmu – wytwarzanie określoną techniką Filmu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym w szczególności używanie na etykietach i opakowaniach produktów oraz w treści ulotek, gazetek promocyjnych oraz reklam; wprowadzanie do sieci internetowej, w tym w szczególności na wybrane przez Organizatora strony internetowe oraz na profile na portalach społecznościowych; dokonywania modyfikacji haseł reklamowych; wykonywanie praw zależnych do przekazanego Filmu;

b. w zakresie obrotu Filmem- odpłatne lub bezpłatne wprowadzanie do obrotu w każdej formie, w tym użyczenie lub najem Filmu;

c. w zakresie rozpowszechniania Filmu w sposób inny niż powyżej – publiczne rozpowszechnianie, w szczególności poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w szczególności zwielokrotnianie wyświetlanie, umieszczanie w formie logo, wykorzystywanie w reklamach, na stronach internetowych oraz modyfikacji; wykorzystanie dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora.

 • Uczestnik, przystępując do Konkursu, zapewnia, że przysługują mu wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do przesłanego Filmu.

§10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Fundacja SuperDrob Uskrzydlamy z siedzibą w Karczewie, pod adresem: ul. Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000685174, REGON: 367731133, NIP: 5322070167, z Administratorem można skontaktować się przez e-mail na adres: rodo@superdrob.pl. Lub telefonicznie: 539 524 461.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, w zakresie udziału w wyborze zwycięzców konkursu oraz organizacji Warsztatów jest również organizator warsztatów tj. Jarosław Otłowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Aktrin – Akademia Treningu Indywidualnego Jarosław Otłowski” z siedzibą w Ostrołęce, ul. Goździkowa 1, 07-410 Ostrołęka, z Administratorem można skontaktować się przez e-mail na adres: kontakt@sportujemy.pl lub telefonicznie: +48516740678
 3. Dla realizacji celów, o których mowa w ust. 1 i 2 przetwarzane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, służbowy telefon i adres e-mail osoby wskazanej przez Uczestnika Konkursu oraz imiona, nazwiska i wizerunek uczniów klasy, której Film zgłaszany jest do Konkursu.
 4. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje  ich  zbieranie,  utrwalanie,  przechowywanie,  opracowywanie,  a  w  przypadku  zwycięzców  – również opublikowanie w wynikach Konkursu w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
 5. Dane osobowe, które nie zostały przekazane bezpośrednio przez osobę, której dotyczą, organizator konkursu lub warsztatów uzyskał od Uczestnika Konkursu.
 6. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale  konieczne  do  wzięcia  udziału  w Konkursie i  otrzymania nagród. Podanie danych osobowych przez składającego reklamację jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do rozpatrzenia reklamacji i sporządzenia odpowiedzi na reklamację.
 7. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  oraz  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec przetwarzania i prawo przenoszenia danych zgodnie z przepisami RODO. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody, osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie.
 8. Dane  osobowe  Uczestników  Konkursu  oraz  osób  składających  reklamację  będą  przetwarzane  przez Organizatora do celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora, tj. przeprowadzenia Konkursu i rozpatrzenia reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 litera f) RODO), a w odniesieniu do Laureata i wyróżnionych  –  również w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze  w zakresie prawa podatkowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 litera b) RODO).  Dane osobowe uczniów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia zwycięzcy na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 9. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz dane osób składających reklamację będą przetwarzane do dania przedawnienia roszczeń oraz przez okres wymagany przepisami prawa w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze. 
 10. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO.
 11. Organizator oświadcza, że dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 12. Zgoda w zakresie przetwarzania danych osobowych zawarta jest w formularzu zgody, którego wzór stanowi załącznik nr 2.

§ 11 SIŁA WYŻSZA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaistnienia zdarzenia o charakterze siły wyższej (dalej jako „Siła wyższa”).
 2. Za przypadki o charakterze Siły Wyższej, uznaje się zewnętrzne (niezależne od woli Organizatora i Uczestników) i nadzwyczajne okoliczności uniemożliwiające wykonanie lub należyte wykonanie zobowiązania w postaci organizacji, przeprowadzenia i rozliczenia Konkursu, które nie istniały w czasie przyjęcia tego zobowiązania i których nie można było przewidzieć lub zapobiec za pomocą jakichkolwiek rozsądnych czynności. W szczególności zdarzeniem o charakterze Siły Wyższej mogą być wojny, zamieszki, klęski żywiołowe, pożary uniemożliwiające wykonanie lub należyte wykonanie zobowiązania. 
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przeprowadzenia warsztatów, będących nagrodą w konkursie w związku z zaistnieniem Siły Wyższej. W szczególności w przypadku braku możliwości organizacji Warsztatów, z uwagi na ograniczenia lub obostrzenia wprowadzone przez władze Rzeczpospolitej Polskiej w z związku z ogłoszonym stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, które wpływałyby na możliwość odbycia się warsztatów w terminie i miejscu określonym w Regulaminie, a w takiej sytuacji warsztaty przeprowadzone zostaną w późniejszym terminie, w którym przeprowadzenie warsztatów w formie stacjonarnej stanie się możliwe.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu.
 2. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.uskrzydlamy.org
 3. Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż:

a) jego uczniowie są twórcami załączonego Filmu,

b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanego Filmu, który pozbawiony jest jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich;

c) zgadza się na opublikowanie Filmu na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Fundacji, spółek należących do Grupy Kapitałowej SuperDrob S.A. (w której skład wchodzą spółki: spółki: SuperDrob S.A., CPF Poland S.A., CPF Culinar Sp. z o.o., Food Port Sp. z o.o., ŁukPasz Sp. z o.o., SuperTrans Sp. z o.o., Stofarm Sp. z o.o., Avet Sp. z o.o., PetRepublic Sp. z o.o.”), a także Jarosława Otłowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Aktrin – Akademia Treningu Indywidualnego Jarosław Otłowski” z siedzibą w Ostrołęce, ul. Goździkowa 1, 07-410 Ostrołęka; w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu

d) Opiekun Prawny każdego ucznia Uczestnika, będącego osobą niepełnoletnią wyraża zgodę na jego udział w konkursie;

e) poświadcza zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

 • Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
 • Organizator nie bierze prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji Filmu w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 • Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną ich autorów.
 • Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.